0 Kč 0 ks zboží Košík je prázdný

  Regulamin

Spółki handlowej

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.

Z siedzibą Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 29273625, DIČ: CZ29273625

wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, wstawka 70035

 

zwanej dalej „sprzedawcą”

 

towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.babyplace.cz

 

 

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.babyplace.pl. (dalej BABYplace.cz) Warunki dodatkowo określają i precyzują prawa i obowiązki pomiędzy sprzedającym, który jest właścicielem i operatorem serwisu www.babyplace.pl, a kupującym (klient, konsument). Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Stosunki umowne nieuregulowane niniejszymi warunkami handlowymi reguluje ustawa nr. 89 / 2012 Dz.U., Kodeks Cywilny, a w przypadku nabywców również ustawą nr. 634/1992, w sprawie ochrony konsumenta. Podlega ponadto poniższym przepisom dotyczącym zakupu, a przede wszystkim dobrym obyczajom. **

2.Definicje

Sprzedawca/operator sklepu internetowego - przedsiębiorca, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.

Kupujący będący konsumentem– każda osoba, która zawierając i wykonując umowę z przedsiębiorcą nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu. Jest to osoba fizyczna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie interesów z tymi produktami lub usługami.

Kupujący niebędący konsumentem- przedsiębiorca nabywający produkty lub korzystający z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w zakresie samodzielnego wykonywania zawodu.

Umowa konsumencka – dowolna umowa, jeżeli stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej dostawca/sprzedawca.

3.Konto użytkownika

Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej sklepu BABYplace.pl kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika. Kupujący może zamawiać towary przez (zwane dalej „konto użytkownika”). Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.

Podczas rejestracji na stronie internetowej sklepu BABYplace.pl i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad rok lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

Strona internetowa sklepu internetowego BABYplace.pl zawiera przegląd towarów dostępnych dla sprzedającego wraz z cenami tych towarów. Podane ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki i opłaty. Na stronie znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru (informacja o kosztach związanych z dostawą towaru znajduje się również w art. 6. – Warunki transportu i płatności),

Przegląd towarów na stronie internetowej sklepu BABYplace.pl nie stanowi wiążącej propozycji sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej towarów wymienionych w przeglądzie.

Oferta towarów jest ważna przez okres jej wprowadzenia na stronie internetowej sklepu BABYplace.pl lub do wyczerpania zapasów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na towar, którego nie można już dostarczyć lub wymienić na inny model lub jeśli jego cena uległa znacznej zmianie. Sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego o tej sytuacji. W przypadku opłacenia części lub całości zamówienia środki wpłacone przez kupującego zostaną zwrócone na konto.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w istotny sposób naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedającego.

Warunkiem ważnego zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i wymagań określonych w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia (dalej „zamówienie”) zawiera głównie informacje o zamówionym towarze (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka), sposób płatności, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionych towarów i kosztów związanych z dostawą.

Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu, nawet w zakresie zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk „ZAMÓW”. Przesyłka ta jest wiążąca Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejsze warunki Sprzedającego oraz cenę zamówionego towaru, w tym ewentualne koszty wysyłki i transportu obowiązujące w momencie składania i wysyłania zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki przez kupującego, sprzedającemu przysługuje możliwość nałożenia kosztów wysyłki i transportu na kupującego.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”). Automatycznie wysłane powiadomienie o otrzymaniu zamówienia nie jest uważane za wiążące przyjęcie zamówienia. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania poprawności danych wprowadzonych przez kupującego w zamówieniu.

Sprzedający powiadomi Kupującego o przyjęciu zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w Poleceniu Zamówienia (dalej „Zamówienie”) najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych. Jeżeli informacja o wysłaniu zamówienia nie wyświetla się lub kopia zamówienia nie dociera na podany adres e-mail, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.

Zamówienie jest projektem umowy kupna, w której umowa sprzedaży między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez sprzedającego wiadomości e-mail, która jest wysyłana przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. Z chwilą otrzymania przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia od sprzedającego, oferta sprzedającego na zamówiony towar, w tym cena podana w zamówieniu, jest wiążąca do momentu dostarczenia towaru kupującemu, chyba że określone postanowienia niniejszych warunków a warunki stanowią inaczej.

W przypadku jakichkolwiek niejasności sprzedawca lub jego odpowiedzialny przedstawiciel ma prawo skontaktować się z kupującym za pośrednictwem dostarczonych przez niego informacji, dlatego w interesie kupującego jest podanie tych informacji zgodnie z prawdą i sumiennie.

W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedający ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie przed wysłaniem przyjęcia zamówienia, ew. specyfikacja zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie) przez kupującego.

Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie przedstawi odpowiednio dodatkowego potwierdzenia zamówienia, wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego, nawet jeśli kupujący wybrał płatność gotówką.

Kupujący może monitorować zamówiony towar za pośrednictwem sklepu internetowego BABYplace.pl, którego zamówienie zostało zaakceptowane przez sprzedającego, a zwłaszcza gdy towary dotrą pod wskazany adres zgodnie z danymi przesłanymi na jego adres elektroniczny.

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty korzystania ze środków elektronicznych (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) nie różnią się od stawki pobieranej przez dostawcę połączenia internetowego lub dostawcę usług łączności elektronicznej, a kupujący płaci je sam.

W przypadku, gdy sklep internetowy BABYplace.pl popełni oczywisty błąd w cenie towaru, jego opisie lub obrazie, sprzedawca nie ma woli zawarcia umowy na tych warunkach i zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia kupującego, na każdym etapie realizacji zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o nieprzyjęciu zamówienia z powodu oczywistego błędu.

Umowa zawierana jest w języku polskim. Zawarta umowa kupna jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej przez okres dwóch lat i nie jest dostępna dla osób trzecich nieuczestniczących.

W przypadku utraty umowy kupna (dowodu wpłaty) przez kupującego oraz w przypadku żądania odnalezienia lub wydania kopii, sprzedający może naliczyć opłatę w wysokości 500 CZK.

5.Cena towaru i warunki płatności

Sklep internetowy babyplace.pl jest płatnikiem VAT. Ceny podane na stronie sklepu są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę towaru, koszt opakowania towaru oraz koszt dostawy towaru (dalej jako „Cena całkowita zamówienia i transportu z podatkiem VAT”). Wysokość całkowitej ceny zamówienia i transportu wraz z podatkiem VAT każdorazowo naliczana jest po wypełnieniu formularza zamówienia.

Kupujący może zapłacić cenę zakupu w następujący sposób:

gott - gotówką przy odbiorze towaru w sklepie sprzedającego

- go - gotówką przy odbiorze towaru od przewoźnika (za pobraniem) w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

-be  - bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem internetowego portalu płatności, dostępnego po zrealizowaniu zamówienia

-prz - przelewem bezgotówkowym na numer konta sprzedawcy 2500126207/2010, obowiązującym na terenie Czech.

W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna bezpośrednio przed przekazaniem towaru kupującemu przez sprzedającego lub przewoźnika.

W przypadku zapłaty ceny zakupu kartą kredytową, cena zakupu jest płatna natychmiast po wysłaniu zamówienia.

W przypadku płatności przelewem bankowym, cena zakupu jest płatna najpóźniej następnego dnia roboczego po wysłaniu wezwania do zapłaty przez sprzedającego na adres e-mail kupującego. Sprzedawca wyśle ​​wezwanie do zapłaty, gdy tylko zamówiony towar znajdzie się w magazynie. Przy płatności przelewem kupujący poda numer zamówienia jako symbol zmienny. Koszty płatności bezgotówkowym przelewem ceny zakupu na numer konta sprzedającego reguluje umowa między kupującym a jego instytucją bankową, koszty te pokrywa sam kupujący.

Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą się ze sobą łączyć. W przypadku zestawu produktów sprzedawanych po obniżonej cenie jest to łączny zakup wszystkich produktów w zestawie. Odstąpienie od umowy kupna, nawet na jeden z tych produktów, znosi prawo kupującego do obniżonej ceny zakupu pozostałych produktów sprzedawanych w zestawie.

V případě vystavení zálohy na objednané zboží, je nutné zálohový list doložit při převzetí zboží a bude nahrazen daňovým dokladem. Toto opatření slouží k vyhnutí se duplicitnímu vyzvednutí zboží na základě zálohového listu.

Jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę lub dokument podatkowy (lub uproszczony dokument podatkowy) po zawarciu umowy kupna i wysyła go wraz z towarem na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu lub e-mailem na adres e-mail podany w zamówieniu przez kupującego. Kupujący otrzyma dokument podatkowy zgodnie z warunkami zgodnie z umową kupna.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do ewidencjonowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

6.Dostawa

Kupujący wybiera sposób dostawy towaru spośród metod dostawy oferowanych przez sprzedającego, chyba że w umowie kupna uzgodniono inaczej. W przypadku, gdy sprzedający i kupujący uzgodnili inny sposób dostawy na życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

Termin dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówionego towaru. W zdecydowanej większości mieści się to w przedziale 2-14 dni roboczych. W przypadku towarów mniej powszechnych lub problematycznych czas realizacji może ulec wydłużeniu.

Operator zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, we własnym interesie, a zwłaszcza wobec kupującego, skrócić czas dostawy do możliwie najkrótszego czasu. Jeżeli czas dostawy przekroczy okres właściwy dla ogólnej dostępności danego rodzaju towaru na rynku o więcej niż 30 dni, kupujący ma pełne prawo do anulowania zamówienia telefonicznie: +48 530 680 335 lub e-mailem e-mail: info@babyplace.pl.

W przypadku, gdy dostawca sklepu internetowego BABYplace.pl nie będzie w stanie dostarczyć towaru nawet w rozsądnym terminie wynoszącym 30 dni, sprzedawca powiadomi kupującego o tym fakcie. Operator ma prawo odstąpić od takiego zamówienia i niezwłocznie zwrócić kupującemu wpłaconą wcześniej zaliczkę lub cenę zakupu.

7.Warunki dostawy i płatność

Sprzedawca oferuje następujące sposoby transportu i dostawy towaru:

Towar jest dostarczany do klienta za pośrednictwem serwisu GLS. Towar zostanie dostarczony na adres do faktury lub dostawy, jeżeli jest to określone w zamówieniu lub wskazane przez klienta przed wysłaniem towaru. W dniu nadania paczki otrzymasz powiadomienie SMS oraz e-mail z numerem paczki.

Dostawa nastąpi w dni robocze.

Dostawa za pomocą GLS:

  • U objednávek v souhrnné výši nad 1.000,- Kč (vč. DPH), nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako poštovné, doběrečné atp., DOPRAVA je tedy ZDARMA!
  • U objednávek se souhrnnou výší 500 až 1.000,- Kč (vč. DPH) účtujeme za poštovné 40 Kč a dle výběru způsobu platby účtujeme za dobírku 30 Kč, nebo platba převodem je zdarma.
  • U objednávek se souhrnnou výší do 499,- Kč (vč. DPH) účtujeme za poštovné 89 Kč a dle výběru způsobu platby účtujeme za dobírku 30 Kč, nebo platba převodem je zdarma. 

Numer konta bankowego do płatności przelewem:  2500126207/2010

Jeśli wybrałeś płatność przelewem, prosimy o natychmiastową wpłatę na nasze konto bankowe. Wprowadź numer zamówienia jako symbol zmienny.

 

Odbiór osobisty w Czechach:

Zamówione towary w naszym sklepie możesz odebrać GRATIS!

 

Towar dostarczany jest kupującemu w dni robocze w godzinach pracy danego przewoźnika. Towar zostanie dostarczony na adres do faktury lub dostawy, jeżeli jest to określone w zamówieniu lub wskazane przez kupującego przed wysłaniem towaru. W dniu nadania przesyłki do kupującego zostanie wysłana wiadomość SMS z powiadomieniem (jeśli podał swój numer telefonu) oraz wiadomość na adres e-mail kupującego z linkiem i numerem przesyłki.

Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat proplacení nákladů vynaložených na zabalení zboží za účelem jeho přepravy a náklady na dodání zboží

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad v rámci potřebné součinnosti ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující v rámci potřebné součinnosti povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupujícímu je povinen zejména při převzetí nábytku do 48 hod zkontrolovat obsah balení jestli není poškozen přepravou. V případě zjištění poškození je nutné do 48 hod od převzetí reklamovat u přepravce, to je buď u PPL anebo u České pošty, případně pro SR u PPL a Slovenské pošty. Po tuplynutí této lhůty je považováno doručení bez závad. Dále je nutné převzaté doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat : množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou.

8.Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży

Postanowienia art. 7 Regulaminu mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy kupującym jest konsument, a umowa sprzedaży została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. w sklepie internetowym)

Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami art. 1837 Kodeksu Cywilnego nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku umów:

-o świadczeniu usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta, że ​​w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,

- o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,

-o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane lub zamówione zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby, a które nie są oferowane na stronie internetowej sklepu BABYplace.pl,

-o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

-o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak kolejnych napraw innych niż zlecone lub dostawy części zamiennych innych niż zlecone,

-o dostawie towarów w zamkniętym opakowaniu, które Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu (smoczki, przyssawki itp.)

-o dostawie nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszył oryginalne opakowanie (CD, DVD, itp.)

-o dostawie gazet lub czasopism,

W przypadku dostawy żywności, napojów lub innych towarów konsumpcyjnych dostarczanych do konsumenta lub innego miejsca przez niego wskazanego, prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje.

W innym przypadku, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny, tj. czternaście (14) dni od ogłoszenia. W przypadku umowy kupna występuje kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru.

Kupujący odstępuje od umowy kupna w formie jednostronnego działania prawnego (na przykład listem wysłanym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych na adres Babyplace Krmelínská 2, 720 00 Ostrava lub e-mailem info@babyplace.pl., z datą zakupu towaru i numerem konta do zwrotu.

Kupujący uprawniony jest do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, do zwrotu towaru należy wypełnić formularz, a następnie włożyć go do pudełka ze zwracanym towarem. W przypadku skorzystania przez konsumenta z formularza odstąpienia od umowy na stronie internetowej sprzedawcy, sprzedawca bez zbędnej zwłoki wyśle ​​do kupującego potwierdzenie odbioru.

W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy przez kupującego, umowa kupna zostaje anulowana od początku. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru lub dostarczenia go osobiście do sprzedawcy na adres Babyplace, Krmelínská 2, 720 00 Ostrava bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu czternastu (14) dni od wysyłki. Firma (operator sklepu internetowego) niniejszym informuje konsumenta zgodnie z § 1820 ust., że w przypadku odstąpienia od umowy Konsument poniesie koszty związane ze zwrotem towaru.

W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy, sprzedający zwróci kupującemu wszystkie środki otrzymane od kupującego, w tym koszty dostawy nie później niż 14 dni po odstąpieniu przez kupującego od umowy kupna. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

Sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał od kupującego, chyba że kupujący określi inaczej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, Przedsiębiorca zwróci konsumentowi koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Sprzedający może zwrócić świadczenie zapewnione przez kupującego po osobistym zwrocie towaru do kupującego, jeśli towar zostanie zwrócony w stanie nieuszkodzonym, niezanieczyszczonym, w oryginalnym opakowaniu i bez śladów użytkowania. Przedsiębiorca zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, by měl prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny a tento svůj nárok je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, kartą gwarancyjną oraz wszystkim z czym towar został dostarczony.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude zboží vráceno poškozené, znečištěné či opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě nebo nebude v původním obalu (originální nepoškozené krabici, igelitový obal nebo jiný podobně účelový obal, sloužící k zajištění nepoškození,nezašpinění apd.) včetně návodů, záručních listů a vším s čím bylo zboží dodáno. Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží,nákladů na uvedení do opůvodního stavu včetně serisních prací je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Konsument przyjmuje do wiadomości, że jeżeli dokonuje wyboru towaru i zamawia go w siedzibie Sprzedawcy (sklep stacjonarny), mimo że komunikacja w sprawie zamówienia-dostarczenia towaru odbywała się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, sms itp.), to nie posiada prawa do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni, ponieważ umowa kupna nie została zawarta na odległość, ale w siedzibie sprzedającego.

9.Odpowiedzialność za wady - Prawa z wadliwego wykonania

Kupujący zobowiązany jest dochodzić praw wynikających z wadliwego wykonania (reklamacji) sprzedającemu osobiście, ustnie, e-mailem, sms, telefonicznie oraz wysyłając towar na adres sprzedającego: Babyplace, Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava .

Gwarancja na towary sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej sklepu BABYplace.cz podlega i jest zgodna z obowiązującym prawem. Integralną częścią warunków gwarancji są warunki gwarancji producenta.

Prawa i obowiązki stron umowy z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu (konsumentowi), że przedmiot nie ma wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, że ​​w chwili, gdy Konsument odebrał towar,

-towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy te cechy, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał w związku z charakterem towaru i reklamą przez nich stosowaną,

-towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,

-towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,

-towar jest w odpowiedniej ilości, miary lub wadze

-towar spełnia wymagania przepisów prawa.

Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, sprzedający dostarczy kupującemu towar w ilości, jakości i wykonaniu uzgodnionym w umowie kupna.

Jeżeli towar w momencie odbioru nie posiada powyższych cech, konsument może zawsze żądać naprawy wadliwego towaru. Konsument może żądać wymiany towaru (dostarczenia nowej rzeczy bez wad) tylko w przypadkach, gdy żądanie Konsumenta nie jest nieproporcjonalne ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, Konsument może żądać jedynie wymiany tej części. Wymiana towaru lub elementów może być wymagana również w przypadkach, gdy wady nie można usunąć lub towaru nie można prawidłowo użytkować z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu dużej liczby wad, a wymóg konsumenta nie jest nieproporcjonalny do charakteru wady. Konsument może odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy w przypadkach, gdy wymiana towaru na inny nie jest możliwa lub jeżeli towar nie nadaje się do prawidłowego użytkowania z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub szeregu wad i wymóg ten nie jest nieproporcjonalny ze względu na charakter wady.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może żądać rozsądnej zniżki. Konsumentowi przysługuje rozsądna zniżka nawet wtedy, gdy Sprzedający nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzecz, a także gdy Sprzedający nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub gdy rozpatrzenie tego spowoduje konsumentowi znaczne trudności.

Jeżeli kupujący wykona którekolwiek z proponowanych uprawnień z wadliwego wykonania z naruszeniem powyższych warunków, sprzedający jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia kupującego z wadliwego wykonania w inny odpowiedni sposób.

Jeżeli towar nie posiada powyższych cech i zachodzi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wad lub dostarczenie brakującego towaru, do usunięcia wady poprzez naprawę towaru, rabat od ceny zakupu lub odstąpienie od umowy. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wyborze prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zamiast usunięcia wady zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Jeśli kupujący nie wybierze swojego prawa w odpowiednim czasie, przysługują mu prawa zgodnie z art. 6.9 niniejszych warunków.

Jeżeli wadliwe wykonanie sprzedającego stanowi drobne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny towaru. Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do rabatu lub odstąpienia od umowy, sprzedający może uzupełnić brakujące elementy lub usunąć wadę. Inne wady mogą być usunięte przez sprzedawcę według jego wyboru poprzez naprawę towaru lub dostawę nowego towaru; wybór nie może nakładać na kupującego nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać obniżenia ceny towaru albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedającego. Jeżeli kupujący (przedsiębiorca) nie zgłosił wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

Kupujący (konsument) jest uprawniony do skorzystania z prawa z wadliwego wykonania najpóźniej w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od otrzymania towaru. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu (6) miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru. W przypadku, gdy konsument nabył towar już używany, termin na wykonanie prawa z wadliwego wykonania ulega skróceniu o połowę, a konsumentowi przysługuje tym samym prawo do wykonania prawa z wadliwego wykonania nie później niż dwanaście (12) miesięcy od otrzymania.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić wadę sprzedającemu i skorzystać z prawa do wadliwego wykonania bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu jej w odpowiednim czasie i należytej staranności.

Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem towaru, że towar posiada wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

Kupujący jest zobowiązany dochodzić praw wynikających z wadliwego wykonania (reklamacji) sprzedającemu osobiście lub wysyłając towar na adres sprzedającego: Babyplace, Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava Hrabová. W przypadku wysłania towaru do reklamacji kurierem, pocztą, przewoźnikiem, kupujący skorzysta z tego samego środka transportu, jakim towar został mu dostarczony lub najtańszego ze względu na charakter towaru. W przypadku wykonywania prawa z wadliwego wykonania Kupujący (konsument) jest uprawniony do skorzystania z wzoru formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego. W przypadku nie skorzystania ze wzoru, kupujący wraz z towarem wyśle ​​list, w którym opisze czego reklamacja dotyczy, w jaki sposób wada objawia się i jakie prawo wybrał (jak chce rozpatrzyć reklamację).

Kupujący, wykonując uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania, jest zobowiązany przekazać sprzedającemu reklamowany towar wraz z oryginałem dowodu zakupu (dokumentu podatkowego) lub innym dokumentem potwierdzającym zakup towaru od sprzedającego. Za moment skorzystania z prawa z wadliwego wykonania zwykle uważa się moment, w którym sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar.

Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy, którą można znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy.

 

Celowo poniesionym kosztem wykonania praw wynikających z wadliwego wykonania jest np. dostarczenie wadliwego towaru najtańszą możliwą opcją, zazwyczaj pocztą lub innym przewoźnikiem.

 

Po uzgodnieniu kupującemu może przysługować natychmiastowy zamiennik, który jednak nie może być traktowany jako uznanie zasadności reklamacji.