0 Kč 0 ks zboží Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti

BABYPLACE CZ.SK s.r.o.

Se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 29273625, DIČ: CZ29273625

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70035

 

dále jen „prodávající“

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.babyplace.cz

 

Kontakty najdete zde.

 

1.Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babyplace.cz. (dále jen BABYplace.cz) Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím, který je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.babyplace.cz, a kupujícím (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen Obč.Z), a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy . **

2.Vymezení pojmů

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který je Spotřebitel – každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy s podnikatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není Spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelská smlouva – jakákoli smlouva pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel/prodávající.

3.Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na internetových stránkách obchodu BABYplace.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci na internetové stránce obchodu BABYplace.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.Uzavření kupní smlouvy

Internetové stránky internetového obchodu BABYplace.cz obsahují přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Internetové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (informace o nákladech spojených s dodáním zboží je uvedena také v čl. 6. – Přepravní podmínky a platba),

Přehled zboží na internetových stránkách obchodu BABYplace.cz není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.

Nabídka zboží je platná po dobu jeho uvedení na internetových stránkách obchodu BABYplace.cz nebo do vyprodání zásob.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající kupujícího o této situaci bezodkladně informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu jím zaplacené finanční prostředky vráceny na účet.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží .

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Toto odeslání je závazné.Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím, má prodávající nárok na exspediční a dopravní náklady .

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky. Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.

Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce s akceptací objednávky kupujícího (dále jen "akceptace") nejpozději do třech pracovních dnů.Pokud tak prodávající neučiní, považuje se objednávka za akceptovanou. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena emailovou akceptací objednávky ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího prostřednictvím emailu akceptaci objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

V případě nejasností má prodejce, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním akceptace objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti.

Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu BABYplace.cz, jehož objednávka byla prodejcem akceptována, a zejména to, kdy zboží na určenou adresu dorazí, může kupující dle zaslaných údajů na jeho elektronickou adresu sledovat.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití elektronických prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje jeho poskytovatel internetového připojení, případně jeho poskytovatel služeb elektronických komunikací a kupující si je hradí sám.

Pro případ, že by v nabídce internetového obchodu BABYplace.cz byla u zboží uvedena zjevná chyba v ceně zboží, jeho popisu nebo obrázku, prodávající nemá vůli za těchto podmínek smlouvu uzavřít a vyhrazuje si právo neakceptovat objednávku kupujícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické formě po dobu dvou let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

V případě ztráty kupní smlouvy ( dokladu o zaplacení ) kupujícím a v případě požadavku dohledání anebo vystavení kopie, může prodávající účtovat poplatek 500 Kč .

5.Cena zboží a platební podmínky

Provozovatel internetového obchodu BABYplace.cz je plátcem DPH. Ceny uvedené na internetových stránkách obchodu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH.

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží, náklady na zabalení zboží a náklady na dodání zboží (dále jen „Celková cena objednávky a dopravy s DPH“). Výše Celkové ceny objednávky a dopravy s DPH je vždy vypočtena po vyplnění objednávkového formuláře.

Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:

-v hotovosti při převzetí zboží v prodejně prodejce

-v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce;

-bezhotovostně platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu, přístupném po dokončení objednávky

-bezhotovostním převodem na č. účtu prodejce 2500126207/2010, platný pro ČR

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu prodejcem či dopravcem.

V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky.

V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupní cena splatná nejpozději následující pracovní den po výzvě prodejce zaslanou na elektronickou adresu kupujícího. Prodejce zašle výzvu k úhradě, jakmile bude objednané zboží naskladněno. Při platbě bezhotovostním převodem kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. Náklady na platbu bezhotovostním převodem kupní ceny na č. účtu prodejce se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho bankovním ústavem, tyto náklady si kupující hradí sám.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. V případě sady výrobků, které jsou prodávané za zvýhodněnou cenu, se jedná o společnou koupi všech výrobků v rámci sady. Zrušením kupní smlouvy byť u jednoho z těchto výrobků zaniká nárok kupujícího na zvýhodněnou kupní cenu ostatních výrobků prodávaných v rámci sady.

V případě vystavení zálohy na objednané zboží, je nutné zálohový list doložit při převzetí zboží a bude nahrazen daňovým dokladem. Toto opatření slouží k vyhnutí se duplicitnímu vyzvednutí zboží na základě zálohového listu.

Je-li to obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající po uzavření kupní smlouvy kupujícímu fakturu nebo daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej spolu se zbožím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce anebo emailem na email uvedený v objednávce kupujícím.. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.Dodání zboží

Způsob dodání zboží volí kupující ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 - 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty.

Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na kupujícího, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu více než 30 dnů, má kupující plné právo zrušit svoji objednávku a to telefonicky mobil: +420 775 552 823, případně formou e-mailu e-mail: objednavky@babyplace.cz .

V případě, že dodavatel internetového obchodu BABYplace.cz nebude schopen dodat zboží ani v přiměřené náhradní lhůtě 30 dnů, prodejce o této skutečnosti vyrozumí kupujícího . Provozovatel má právo od takovéto objednávky odstoupit a kupujícímu neprodleně vrátit případně poskytnutou zálohu či již zaplacenou kupní cenu.

7.Přepravní podmínky a platba

Podmínky a ceník najdete zde.

Osobní odběr pro ČR:

  • Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout na naší prodejně ZDARMA!

Zboží je kupujícímu doručeno v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby konkrétního dopravce. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna kupujícím před odesláním zboží. V den expedice balíku bude kupujícímu odeslána oznamovací SMS (poskytl-li své telefonní číslo) a zpráva na elektronickou adresu kupujícího s odkazem a číslem balíku pro sledování.

Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat proplacení nákladů vynaložených na zabalení zboží za účelem jeho přepravy a náklady na dodání zboží

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad v rámci potřebné součinnosti ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující v rámci potřebné součinnosti povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupujícímu je povinen zejména při převzetí nábytku do 48 hod zkontrolovat obsah balení jestli není poškozen přepravou. V případě zjištění poškození je nutné do 48 hod od převzetí reklamovat u přepravce, to je buď u PPL anebo u České pošty, případně pro SR u PPL a Slovenské pošty. Po tuplynutí této lhůty je považováno doručení bez závad. Dále je nutné převzaté doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat : množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou.

8.Právo Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Ustanovení čl. 7 obchodních podmínek se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě)

Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případě smluv:

-o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (např. zprostředkování prodeje kočárku spotřebitele apod.)

-o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-o dodávce zboží, které bylo upraveno anebo objednáno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a které není nabízené na internetových stránkách obchodu BABYplace.cz

-o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (dudlíky, odsávačky apod.)

-o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, (CD, DVD apod.)

-o dodávce novin, periodik nebo časopisů ,

V případech dodání potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávané do spotřebitelovy domácnosti nebo jiného místa, které spotřebitel určil, se právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nevztahuje.

Nejedná-li se o případ výše uvedený ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Kupující odstoupí od kupní smlouvy formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Babyplace Novoveská 1264/9,  709 00 Ostrava Mariánské Hory nebo e-mailem objednavky@babyplace.cz . Prodávající doporučuje, aby spotřebitel ve vyrozumění o odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

Kupující je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pro vrácení zboží je nutné vyplnit formulář a následně jej vložit do krabice s vráceným zbožím. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy nalezne na konci těchto obchodních podmínek . V případě, že spotřebitel využije Formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodejce, prodávající bez zbytečného odkladu zašle kupujícímu potvrzení o jeho přijetí.

V případě, že kupující řádně a včas odstoupí od smlouvy, kupní smlouva se ruší od počátku. Kupující je v takovém případě povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zpět či osobně doručit prodávajícímu na adresu Babyplace, Novoveská 1264/9,  709 00 Ostrava Mariánské Hory. Společnost (provozovatel e-shopu) tímto spotřebitele v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g informuje že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě řádného a včasného odstoupení od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. V případě, že si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Prodávající může vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při osobním vrácení zboží kupujícím, v případě, že zboží bude vráceno nepoškozené, neznečištěné, v původním obalu a bez jakýchkoli známek použití. Podnikatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, by měl prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny a tento svůj nárok je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen zboží vrátit v původních obalech včetně návodů, záručních listů a vším s čím bylo zboží dodáno.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude zboží vráceno poškozené, znečištěné či opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě nebo nebude v původním obalu (originální nepoškozené krabici, igelitový obal nebo jiný podobně účelový obal, sloužící k zajištění nepoškození,nezašpinění apd.) včetně návodů, záručních listů a vším s čím bylo zboží dodáno. Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží,nákladů na uvedení do opůvodního stavu včetně serisních prací je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě kdy si zboží vybere a objedná na provozovně prodejce (kamenná prodejna), i přestože další komunikace ohledně objednávky-dodávky zboží probíhala prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (email, SMS apod.), nemá právo od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odstoupit neboť kupní smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem, ale na provozovně prodejce.

9.Odpovědnost za vady - Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění (reklamaci) je kupující povinen uplatnit u prodávajícího osobně,ústně,emailem,sms,telefonicky a zasláním zboží na adresu prodejce: Babyplace, Novoveská 1264/9,  709 00 Ostrava Mariánské Hory .

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetových stránek obchodu BABYplace.cz se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce .

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li kupujícím podnikatel, prodejce dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě a nejsou-li ujednány v jakosti a provedení vhodných pro účel, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Nemá-li zboží při převzetí výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat opravu vadného zboží vždy. Výměnu zboží (dodání nové věci bez vad) může spotřebitel požadovat pouze v případech, kdy tento požadavek spotřebitele není vzhledem k povaze vady nepřiměřený. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Výměnu zboží či součástky lze požadovat také v případech, kdy nelze vadu odstranit opravou nebo nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad a zároveň není tento požadavek spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný. Odstoupit od smlouvy a žádat vrácení peněz může spotřebitel v případech, kdy výměna zboží za jiné není možná nebo nemůže-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad a zároveň není tento požadavek spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.

Nemá-li zboží při převzetí výše uvedené vlastnosti a jedná se o podstatné porušení smlouvy, kupující má právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo podle předchozí věty si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. 6.9 těchto obchodních podmínek.

Je-li vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží, anebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámil-li kupující (podnikatel) vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V případě, kdy spotřebitel zakoupil již použité zboží, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se zkracuje na polovinu a spotřebitel je tak oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvanácti (12) měsíců od převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu a uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění (reklamaci) je kupující povinen uplatnit u prodávajícího osobně anebo zasláním zboží na adresu prodejce: Babyplace, Novoveská 1264/9,  709 00 Ostrava Mariánské Hory. V případě zaslání zboží k reklamaci kurýrem, poštou, přepravcem využije kupující stejný způsob přepravy, jakým mu bylo zboží dodáno anebo nejlevnější způsob přepravy s ohledem na povahu zboží. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující (spotřebitel) oprávněn použít vzorový formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího. V případě nevyužití vzorového formuláře, kupující spolu se zbožím zašle průvodní dopis, ve kterém popíše, čeho se reklamace týká, jak se vada projevuje a jaké právo si zvolil (jakým způsobem chce, aby byla reklamace vyřízena).

Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad) nebo jiný dokument prokazující nákup zboží u prodejce. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se obvykle považuje okamžik, kdy  kupující uplatní právo reklamace. Prodávající má právo vyzvat kupujícího k předání reklamovaného zboží k posouzení a v tomto případě se považuje ze termín pro vyřízení reklamace den předání zboží kupujícím prodávajícímu .

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který naleznete na webových stránkách prodávajícího, případně zde .

Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při oprávněném uplatnění práv z vadného plnění v případě, kdy své právo na jejích úhradu uplatní u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Účelně vynaloženým nákladem při uplatnění práv z vadného plnění je např. doručení vadného zboží nejlevnější možnou variantou, zpravidla poštou anebo jiným spedičním přepravcem.

Dle domluvy může být kupujícímu poskytnuta okamžitá náhrada , což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace.